تحلیل پوششی داده ها

نرم افزار آنلاین تحلیل پوششی داده ها(DEA)

ويژگي هاي نرم افزار DEA (تحليل پوششي داده ها):

در اين نرم افزار شما به راحتي مدل خود را تشکيل داده، اعداد را وارد نموده و و با چند کلیک گزارش خروجي را به طور کامل دريافت مي کنيد.

 


گزارش خروجي نرم افزار شامل موارد زير است:

 1. مقدار کارايي
 2. گروه­ هاي مرجع
 3. تعداد مرجع شدن هر واحد
 4. مقادر لاندا (ضرايب واحدهاي مرجع)
 5. مقادير کمبود
 6. مقادير مازاد
 7. مقادير متغيرهاي مدل اوليه vi(ضرايب ورودي ها) و ur(ضرايب خروجي­ ها)
 8. مقدار متغيرهاي کمکي در مدل اوليه

و …


انواع DEA

 1. مدل هاي پايه (CCR و BCC و …)
 2. مدل اندرسون – پيترسون (فوق کارا)
 3. مدل جمعي

انواع مدل DEA:

 1. crs  (بازده ثابت نسبت به مقياس)
 2. vrs  (بازده متغيرنسبت به مقياس)
 3. irs   (بازده صعودي نسبت به مقياس)
 4. drs  (بازده نزولي نسبت به مقياس)
 5. free disposability hull)   fdh)

فايل هاي دانلودي نرم افزار شامل موارد زير است:

 1. گزارش خروجي نرم افزار (فايل HTML)
 2. گزارش خام word

شما به راحتي مي توانيد مقادير را از فايل HTML کپي کرده و در گزارش خام word قرار دهيد و يک گزارش کامل داشته باشيد.


ويژگي نرم افزار:

 • قابليت copy و paste از اکسل، شما به راحتي مي توانيد داده ها را از اکسل وارد نرم افزار کنيد. با انجام اين اين کار در کمتر از 30 ثانيه خروجي خود را دريافت مي کنيد.
 • عدم محدوديت در تعداد واحدها، ورودي ها و خروجي ها
 • کاربري فوق العاده آسان
 • راهنماي فارسي و کامل
 • خروجي کامل
 • سرعت بالاي اجرا

button2