پرسشنامه افسردگی بک

برای نخستین بار در سال ۱۹۶۱ توسط آرون بک، بکوارد، مندلسون، مارک و ارباف تدوین شد. روایی و اعتبار این پرسش نامه در سال های ۱۹۷۱، ۱۹۷۹، ۱۹۸۵، ۱۹۸۶ به ترتیب مورد بررسی قرار گرفت و ثابت شد

 پرسش نامه افسردگی بک (BDI) که شامل 21 گروه سوال است، برای نخستین بار در سال 1961 توسط آرون بک، بکوارد، مندلسون، مارک و ارباف تدوین شد. روایی و اعتبار این پرسش نامه در سال های 1971، 1979، 1985، 1986 به ترتیب مورد بررسی قرار گرفت و ثابت شد.

21 ماده این میزان در کل شامل 94 سوال، به صورت عبارات ترتیبی که هر کدام از ماده ها مربوط به یک علامت خاص افسردگی می باشد، تنظیم شده است. [1]

 

پرسشنامه افسردگی بک - پرسشنامه آنلاین کافه پردازش

این پرسشنامه یک مقیاس ۲۱ ماده‌ای است که آزمودنی در هر ماده یکی از چهار گزینه که مشان دهنده شدت اضطراب است را انتخاب می‌کند. چهار گزینه هر سؤال در یک طیف چهار بخشی هز ۰ تا ۳ نمره گذاری می‌شود.
هر یک از ماده‌های آزمون یکی از علایم شایع اضطراب (علایم ذهنی، بدنی و هراس) را توصیف می‌کند.
بنابراین نمره کل این پرسشنامه در دامنه‌ای ار ۰ تا ۶۳ قرار می‌گیرد.[2]

درجه اضطراب نمرات:  هیچ یا کمترین حد ۰–۷ ، خفیف ۸–۱۵ ، متوسط ۱۶–۲۵ ، شدید ۲۶–۶۳

[1]   [2]

این پرسشنامه در سایت کافه پردازش به صورت آنلاین در آمده است که در زیر می توانید آن را مشاهده کنید:

پرسشنامه افسردگی بک (پرسشنامه آنلاین)

شما هم می توانید به راحتی پرسشنامه خود را به صورت آنلاین دربیاورید:

ورود به پرسشنامه آنلاین