نمونه پروژه حل شده با نرم افزار DEA سایت کافه پردازش

نمونه پروژه حل شده با نرم افزار DEA سایت کافه پردازش صورت مساله: شرکتی 5 رستوران را اداره می کند. داده های رستوران عبارتند از ساعات عملیات هفتگی، تعداد کارکنان تمام وقت و هزینه های هفتگی ملزومات. ستاده ها عبارتند از متوسط سود هفتگی، سهم بازار و نرخ رشد سالانه. دانلود...