پرسشنامه 38 ماده‌ای تعیین موانع موفقیت در برنامه غذایی

این فرم برای تعیین موانع آغاز و ادامه رژیم غذایی و کمک به شما برای حفط نتیجه‌ای که گرفته‌اید طراحی شده است.