ثبت مشخصات متقاضی کارتخوان سیار

لطفا" جواب هر بخش را با دقت و از روی اصل مدرک (شناسنامه، کارت ملی یا قبض) تکمیل کنید.

تکمیل این پرسشنامه، روند ثبت مدارک و تایید آنرا بسیار سریعتر پیش خواهد برد..
.