پرسشنامه رفتار بزرگسالان در مقابل غذا

این پرسشنامه در واقع یک پرسشنامه خوداظهاری است که می‌تواند در نشان دادن نقاط ضعف افراد در مقابل غذا کمک‌کننده باشد.
در واقع بسیاری از ناکامی‌هایی که رژیم‌گیرندگان در تغییر و حفظ وزن پیدا می‌کنند به واسطه رفتاری است که در مقابل غذا از خود نشان می‌دهند.
پر نمودن این فرم به شما و رژیم‌درمان‌تان کمک می‌کند تا دلایل ناکامی‌های قبلی را فهمییده و بر آن‌ها غلبه نمایید.