ویژگیهای کمیته حسابرسی

با سلام و احترام؛ پرسشنامه با هدف ذکر شده تدوين و در اختيار شما عزيزان قرار گرفته است. بدون ترديدپاسخ هاي دقيق شما باعث روشن شدن وشفافيت اين موضوع مي شودكه آيا ويژگي هاي كميته حسابرسي براجراي توصيه هاي حسابرس داخلي تاثيرداردياخير؟ حل اين موضوع به اين نتيجه منجرمي شود كه كميته هاي حسابرسي بيشتربه سمت اين ويژگي ها بروند وخودراباآن منطبق كنند تا توصيه هاي حسابرسان داخلي اجرايي ترشود.لذا خواهشمندم سوال‏هاي زير را به دقت خوانده و مناسب‏ترين پاسخ را در محل مربوطه علامت بزنيد. بي‏ترديد نتيجه اين تحقيق با همكاري و پاسخ‏هاي دقيق شما باعث اعتلاي حرفه حسابرسي خواهدشد زيرا نتيجه اين تحقيق دراختيارانجمن حسابرسان داخلي وسازمان بورس واوراق بهاداروسايرشركتها وسازمانهايي قرارمي گيردكه واحدحسابرسي داخلي وكميته حسابرسي رادرمجموعه خوددارند تا تحقيق كاربردي وقابل استفاده باشد.درخاتمه از همکاری صمیمانه‏ی شما تشکر وقدرداني مي كنم .