فرم نیاز سنجی دوره های آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

از آنجا که توانمند سازی اساتید در زمینه آموزشی یکی از راههای ارتقاء کیفیت آموزش و بهبود دانش دانشجویان می باشد و برگزاری دوره های آموزشی مناسب جهت اساتید مهمترین راه دستیابی به این اهداف می باشد، بدین منظور فرم نیازسنجی دوره های آموزشی اساتید طراحی گردید.لذا خواهشمند است دوره های آموزشی مورد نیاز خود را انتخاب و ارسال نمائید.