پرسشنامه استرس شغلی موسسه سلامت و ایمنی (HSE)

استرس شغلی موقعیتی است که از تعامل میان افراد و مشاغل حاصل می شود و وجه مشخصه آن تغییراتی است که درون افراد رخ می دهد.هدف این مطالعه ارزیابی کیفیت زندگی کاری و استرس شغلی شاغلین این مرکز می باشد.لطفا هریک از عبارات ذیل را به دقت مطالعه نموده و پاسخی که به بهترین شکل شما را توصیف میکند، انتخاب بفرمایید.