شما در این قسمت می توانید ویدئوهای کوتاه آموزشی پرسشنامه آنلاین را مشاهده کنید

اجباری کردن پاسخ به سوالات:
با استفاده از این قابلیت پاسخ دهندگان تا به سوالات اجباری پاسخ ندهند نمی توانند پرسشنامه را ارسال کنند.